Browse all arezoozohal's Blog Posts

زهر سفید

arezoo zohal

روزی مانند هر روز در موتر نشسته به طرف دانشگاه روان بودم در یکی از چهارا…

by arezoozohal

read more