Browse all il-siegbarste's Blog Posts

A Old Story (P2)

Il Siegbarste

Cu chuyện bắt đầu từ những ngy đầu học cấp 3. Rời khỏi mi trường THCS đầy nắng v gi, ti bắt đầu…

by il-siegbarste

read more

A Old Story

Il Siegbarste

Hm nay l một ngy buồn... Một ngy mới bắt đầu bằng những giấc mơ cũ, những giấc mơ m ti khng ti no thot r…

by il-siegbarste

read more