Browse all minh-bi's Blog Posts

Chelsea - Asernal

Minh Bùi

Được chơi trn sn nh nhưngChelseavẫn nhập cuộc hết sức thận trọng trước Arsenal. Pha bn kia, đội khch cũ…

by minh-bi

read more

Kiểu tóc đẹp

Minh Bùi

Những man c gương mặt di, hơi vung v cằm nhọn th nn thay đổi theo phong cch Mohican hiện đại ny! Lm sng khun m…

by minh-bi

read more

The notion of good SIM

Minh Bùi

What isa beautifulSIM? The sameisthesamenumberwithtwo SIM,if thetailisthehighprice3232is300thousand,butif thetailis6868thenreview…

by minh-bi

read more

Hot Girl

Minh Bùi

Chap1: HelloMiss,inVoz,metoquite somewhole,voztoread storiesoftheMiss,itshouldtoday decidedtowrite acouplelines ofthe mentalitytha…

by minh-bi

read more

One to get engaged

Minh Bùi

His 26 year old, big little girl now you are more than the kids do not have. See also crave their shelf-stage heart wan, DC played…

by minh-bi

read more