Browse all morsaghadri's Blog Posts

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود ی…

by morsaghadri

read more

طبیعت

morsa ghadri

وقتی که حرف از قدرتهای و وجود خداوند (ج) را بر زبان می آورم زود نظر ما به ط…

by morsaghadri

read more

وطن

morsa ghadri

.. همه شما درباره وطن چیزی های زیبایی را شنیده باشد. وماهمه این را میدانم …

by morsaghadri

read more