Browse all sajeda-amiri's Blog Posts

معارف

Sajeda Amiri

معارف خانۀ عقلست وعرفان معارف سنگر علمست واحسان معارف جای آن آموز گاران…

by sajeda-amiri

read more

ای زن

Sajeda Amiri

ای زن که تو خود علت آفریدن جهانی زیرا که مقامت نزد الله ست گرامی ای زن که …

by sajeda-amiri

read more

دل شکسته

Sajeda Amiri

الا ای یار مگر تو بی وفایی چراپس یادی تو زمن نداری چه شب هاتا صحر گریان ب…

by sajeda-amiri

read more