Browse all sediqaehrari's Blog Posts

سکوت شب

sediqa ehrari

یکی از شبهای زیبا بهاری با یک هوای صاف وپاک روشنی مهتاب ویک آرامش وسکوت …

by sediqaehrari

read more

کتاب

sediqa ehrari

کتاب دوست انسان در وقت تنهای است ,کتاب معلم بشریت است که روح بشر را پرورش…

by sediqaehrari

read more