موفقیت صنعت مبایل افغانستان، پول مبایل، پرداخت و طریقه استفاده خدمات مالی - پریا جیشینگهانی

Uploaded on Wednesday 27 March 2013

DESCRIPTION

در این ویدئو پریا جیشینگهانی در مورد استفاده مبایل پولی در افغانستان صحبت میکند. وی معتقد است که صنعت مبایل یکی از موفقیت های در خور توجه در چندین سال اخیر در افغانستان بوده است. بیش از ۸۵ درصد از مردم افغانستان به مبایل دسترسی دارند. ایالات متحده آمریکا نقش مهمی را در زمینه انکشاف اقتصاد افغانستان بازی کرده است. اکثر شرکت های مخابراتی محصولات سیستم پولی مبایل را ارائه کرده اند و در حال حاضر مسئله اساسی چگونگی تطبیق این سیستم هست.

DETAILS

Language: English

Country: United States

License:
Creative Commons License

موفقیت صنعت مبایل افغانستان، پول مبایل، پرداخت و طریقه استفاده خدمات مالی - پریا جیشینگهانی by bitLanders is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


160