قوانین رهبری

Uploaded on Saturday 5 October 2013

DESCRIPTION

این یک فیلم سه دقیقه ای مدیریتی است که توسط دانشجویان دوره های آنلاین مدیریت در کشورهای مختلف تولید شده است. در این فیلم سه دقیقه ای به صورت خلاصه به مهمترین قوانین حاکم بر رهبری دنیای کسب و کار خواهیم پرداخت

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:03

Country: Malaysia

License:
Creative Commons License

قوانین رهبری by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160