خبرنگاران وحادثات مرگبار افغانستان

Uploaded on Sunday 27 October 2013

DESCRIPTION

کارخبرنگاری درافغانستان امروز بیشترازهرجای دیگرجهان با خطرات مرگبار روبروست
دراین جا نه مصوونیت جانی است ونه مصوونیت حقوقی ، نه ازبیمه خبریست ونه از حمایت دولتی اینجا فقط تویی وخطرات پیش رویت !!!

DETAILS

Language: Silent

Length: 1:01

Country: Afghanistan


160