برنامه خط کش

Uploaded on Saturday 15 February 2014

DESCRIPTION

برنامه خط کش نشر شده در تاریخ 02.08.2014 از شبکه تلویزیونی کام ، مطلب برنامه گفتن حرف های مان برای فامیل، برنامه خط کش برنامه ، اجتماعی آموزشی شبکه کام

DETAILS

Language: Dari

Length: 2

Country: Afghanistan


160